Wij delen
verhalen met
passie en emotie

1. Algemene voorwaarden

 1. Bij schriftelijk akkoord van bovenstaande offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de voorwaarden van Studio Frameworks (hierna te noemen “de opdrachtnemer”). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle projecten van Studio Frameworks, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67698395, en op alle andere overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Overeenkomsten op basis van deze algemene voorwaarden komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever.

2.  Algemene verordening gegevensbescherming:

 1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor het filmen en/of fotograferen van aanwezigen op locatie. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op locatie en bij het gebruik/distributie van materialen. De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het informeren van bezoekers/betrokkenen hierover.

3.  Feedback

 1. De opdrachtgever krijgt na oplevering van het product gelegenheid om maximaal twee keer kosteloos feedback door te geven. De opdrachtnemer is verantwoordelijk om de opdrachtgever te wijzen op de status van het product. Zijn aanpassingen gewenst op de reeds aangepaste versie, dan behoudt de opdrachtnemer het recht om afgestemd met de opdrachtgever een meerprijs te rekenen.

4.  Levering & auteursrecht

 1. Ruw-materiaal wordt niet geleverd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Hier zijn kosten aan verbonden die worden afgestemd met de opdrachtgever.
 2. De opdrachtnemer blijft auteur van het ruwe beeldmateriaal tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De opdrachtgever heeft niet het recht om de beelden toe te eigenen of te bewerken en verspreiden zonder expliciete toestemming van de opdrachtnemer.

5.  Vergoeding & annuleringsbeleid

 1. Na akkoord op de offerte is het tot aan veertien dagen voor het uitvoeren van de opdracht mogelijk om de opdracht kosteloos te annuleren, met uitzondering van eerder overeengekomen kosten. Indien reeds voorbereidingen voor de opdracht zijn getroffen worden deze door de opdrachtnemer in rekening gebracht.
 2. Indien de opdracht door de opdrachtgever binnen veertien dagen tot 48 uur voor het uitvoeren van de opdracht wordt geannuleerd behoudt de opdrachtnemer zich het recht om 50% van de totale kosten in rekening te brengen.
 3. Indien de Opdracht door de Opdrachtgever binnen 48 uur voor het uitvoeren van de opdracht wordt geannuleerd behoudt De opdrachtnemer zich het recht om 100% van de totale kosten in rekening te brengen.
 4. De opdrachtnemer houdt met haar annuleringsbeleid rekening met onvoorziene en persoonlijke omstandigheden van de opdrachtgever, zoals overlijden of ziekte, en kan in overleg de opdrachtgever kosteloos laten annuleren. Indien de opdrachtnemer reeds kosten heeft gemaakt worden deze kosten volledig vergoed door de opdrachtgever.

6.  Betaling

 1. De opdrachtnemer heeft het recht om de betaling van een voorschot van 50% te vorderen van de Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor De opdrachtnemer om de werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.
 2. De opdrachtgever betaalt boven op het overeengekomen tarief 21% btw (met uitzondering van btw vrijgestelde projecten). Deze belasting wordt door de opdrachtnemer meegenomen in de offerte voorafgaand aan de opdracht.
 3. Betaling door opdrachtgever van de aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald te zijn, tenzij anders overeengekomen.
 4. Als Opdrachtgever niet binnen de termijn van 30 dagen heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 5. Als opdrachtgever niet binnen de termijn van 30 dagen heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.